The Devils Chimney
The Devils Chimney: 54.340398, -8.392825